Môi trường sống đang được cả thế giới quan tâm. Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của con người. Chính vì vậy chúng ta phải quan trắc môi trường để đánh giá chất lượng môi trường là vô cùng cần thiết. 

Vậy thế nào là quan trắc môi trường?
Quan trắc môi trường là hoạt động quan sát và đo đạc các thành phần trong môi trường, là công cụ để kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin, số liệu để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ bền vững.

Quan trắc môi trường bao gồm các công việc: 
- Những yêu cầu về thông tin, các thông số, các địa điểm, tần suất và thời gian quan trắc
- Các yêu cầu về trang thiết bị, phương pháp phân tích, đo, thử.
- Yêu cầu về nhân lực và kinh phí thực hiện


Quan trắc môi trường tốt nhất Hà Nội

Các bước chủ yếu trong quan trắc môi trường và phân tích môi trường
Sau khi tiến hành quan trắc môi trường xong chúng tôi sẽ:
- Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
- Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
-  Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin.

Quan trắc môi trường để làm gì?
–  Đánh giá được thực trạng chất lượng môi trường, cảnh báo về chất lượng môi trường tại khu vực có ô nhiễm hay không?

– Đưa ra những đánh giá diễn biến của chất lượng môi trường nhằm xây dựng được báo cáo đánh giá về môi trường.

–  Lưu trữ những thông tin về môi trường để có cơ sở xây dựng dữ liệu cho các hoạt động môi trường sau này.

– Đánh giá được về hệ thống xử lý môi trường có đảm bảo chất lượng hay không?

– Quan trắc môi trường giúp cơ quan quản lý nhà nước có các quyết định xử phạt hay không các đơn vị gây ô nhiễm môi trường

Những cơ sở nào phải Quan trắc môi trường?
– Các doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường

- Các doanh nghiệp thuộc đối tượng xin cấp giấy phép khai thác nước mặt, nước biển, dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước,..

Quan trắc môi trường phải lấy bao nhiêu mẫu, những chỉ tiêu nào và bao nhiêu lâu thì phải đánh giá lại một lần?

- Số lượng mẫu và chỉ tiêu quan trắc được quy định rõ trong phần giám sát môi trường trong kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết môi trường, đề án bảo vệ môi trường hay đánh giá tác động môi trường tại phần giám sát môi trường hoặc trong đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, khai thác nước mặt, nước ngầm, nước biển...

- Tần suất lấy mẫu có thể nêu trong nội dung các loại báo cáo, đề án nêu trên hoặc quy định rõ tại các quyết định, giấy phép, giấy xác nhận mà cơ quan quản lý nhà nước cấp cho doanh nghiệp.